INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VANTA Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. J. Piłsudskiego 77, 32-050 Skawina  NIP: 6772413254. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: Adres: ul. J. Piłsudskiego 77. 32-050 Skawina , e-mail: recepcja@vantagroup.pl telefon: +48 12 444 77 07. Administrator danych osobowych nie wyznaczył inspektora danych osobowych, w związku z brakiem prawnego obowiązku. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: a. marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona, lub b. podjęcia konkretnych działań na Pana/Pani żądanie (inicjatora żądania) przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO), jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana złożone. 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: a. tzw. dane kontaktowe, b. dotyczących preferencji zakupowych w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a. do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub b. do czasu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 lit. b) powyżej lub do czasu skorzystania przez Pani/Pana jednego z praw, o których mowa w ust. 8 poniżej. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a. pracownicy i współpracownicy Administratora, b. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, c. pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem). 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 8. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, b. prawo dostępu do danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Spółki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które Spółka przetwarza na podstawie umowy z Panią/Pana lub na podstawie zgody. 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług. 10. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.