Regulamin rezerwacji

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym apartamencie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

II. Regulamin rezerwacji apartamentów

1. Recepcja jest czynna w dni powszechne w godzinach od 7:30 do 21:30, a w weekendy od 8:00 do 13:00. W razie jakichkolwiek zapytań mogą Państwo zwrócić się również do obsługi naszej restauracji.

2. Śniadania są serwowane w restauracji VANTA Restaurant & Club, znajdującej się na parterze przy recepcji głównej budynku w godzinach od 7:00 do 10:30.

2. Celem dokonania rezerwacji, Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji obiektu noclegowego. W przypadku braku potwierdzenia dokonania całości zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.

3. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:

a) datę pobytu Klienta

b) kwotę należną do opłaty za wynajem

c) informację dotyczącą wysokości zadatku

d) dane konta bankowego

e) ogólne warunki rezerwacji

4. Gość podczas zameldowania opłaca pobyt z góry w recepcji VANTA Business Center, kartą płatniczą lub gotówką. Wszelkie dodatkowe usługi powinny być uregulowane przez Gościa najpóźniej w czasie wymeldowania. Hotel zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty kredytowej.

5. Podczas zameldowania Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. Brak dokumentu uniemożliwia zameldowanie Gościa i wydanie kluczy do pokoju. Przynajmniej jeden z Gości powinien być pełnoletni.

III. Warunki umowy najmu

1. Wynajęcie pokoju, obejmuje wszelkie opłaty za media oraz usługi ogólnodostępne dla Gości obiektu.  

2. Pobyt:

- rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.

a) Wcześniejsze udostępnienie obiektu noclegowego w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajęcia pokoju.

b) Przedłużenie doby pobytowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby pobytowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.  Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz późniejszego wymeldowania.

3. Gość ponosi odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winny lub z winy osoby go odwiedzających. Gość jest zobowiązany powiadomić obsługę o wystąpieniu szkody natychmiast po jej stwierdzeniu.

4. Klient może korzystać z pokoju jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

5. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu, w tym w szczególności w pokojach noclegowych. Uprzejmie prosi się o przyjmowanie gości w restauracji lub recepcji obiektu. W godzinach ciszy nocnej osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie całego obiektu.

6. Każdorazowo wychodząc z pokoju Gość powinien zamknąć drzwi pokojowe i upewnić się że są one zamknięte.

7. Sprzątanie dzienne pokoi odbywa się od 9:00 do 15:00 po uprzednim poinformowaniu kogokolwiek z obsługi.

6. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczne są zgodnie z warunkami rezerwacji.

7. W ramach rezerwacji Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na parkingu przed budynkiem. Miejsce parkingowe jest monitorowane i nie strzeżone. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym.

IV. Obowiązki Klienta

1. Faktyczna liczba osób mających mieszkać w pokoju  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym pokoju. W przypadku wykorzystania pokoju niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.

2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza  możliwości techniczne danego pokoju. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Wynajmującym.

3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 07:00.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do pozbawienia Gościa dalszego pobytu w obiekcie, jeśli narusza on normy współżycia społecznego, obraża obsługę obiektu, naraża mienie obiektu na niebezpieczeństwo, nadużywa alkoholu i zakłóca spokój.

5. Obiekt monitorowany jest 24h na dobę. W razie stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń, prosimy o pilny kontakt  ochroną pod numerem tel. 12 276 21 44

6. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w wynajętym pokoju, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.

7.Właścicel obiektu VANTA Busienss Center nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju i obiekcie. Wszelkie cenne przedmioty powinny być przez Gościa zamykane w sejfie pokojowym.

8. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obiekt jest wyposażony w optyczne czujki dymu oraz system pożarowy dla bezpieczeństwa jego użytkowników. Złamanie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Gościa na kare pieniężną w wysokości 2 500 PLN na czyszczenie pokoju, a w przypadku interwencji starzy pożarnej za pokrycie kosztów wywołania alarmu.

9. Klient ma obowiązek zwrotu karty pokojowej, którą otrzymał na czas pobytu. Nie oddanie , będzie skutkowało obciążeniem Wynajmującego 50 PLN .

10. Gość zobowiązany jest do okazania wynajmującemu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu na prośbę wynajmującego, wynajmujący ma prawo nie zameldować gościa.

11. Wynajmujący oraz jego Goście mają do dyspozycji wyłącznie miejsca parkingowe, specjalnie przygotowane dla Gości wynajmujących pokoje, znajdujące się na parkingu przed obiektem.

VI. Zmiany w rezerwacji

1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

 

1.Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.

2.Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

 

IX. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, apartamentów VANTA, Wynajmujący jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych),  oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wynajmujący: 

VANTA Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. J. Piłsudskiego 77

32-050 Skawina

NIP 6772413254

REGON 366379711

recepcja@vantagroup.pl

tel: +48 12 444 77 07