Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO”, z dniem 25 maja 2018 roku ponownie zobowiązujemy się do poszanowania wszelkich Państwa praw do prywatności w sieci oraz właściwego zabezpieczenia udostępnionych nam danych. Niniejsza Polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie www.vantacenter.pl i domen na nią przekierowanych („Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i aktami prawa wspólnotowego. Właścicielem strony internetowej w domenie www.vantacenter.pl i administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Spółka pod firmą VANTA Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp z o.o. z siedzibą w Skawinie (zwana dalej: „Administratorem Danych Osobowych”), ul. J. Piłsudskiego 77, 32-050 Skawina, NIP: 6772413254. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: Adres: ul.J. Piłsudskiego 77, 32-050 Skawina e-mail: recepcja@vantagroup.pl telefon: +48 12 444 77 07. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w związku z brakiem prawnego obowiązku. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Administratora Danych Osobowych. Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością Administratora Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. Administrator Danych Osobowych gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów oraz ruch do i z witryny. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w ww. tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora Danych Osobowych w celu identyfikacji Użytkownika. Administrator Danych Osobowych w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Przetwarzamy dane Użytkownika w celu: · umożliwienia korzystania z serwisu, · realizacji naszych usług i ulepszania ich jakości, · zawarcia i realizacji umów oraz realizacji Państwa próśb, · dopasowania wyświetlanych na nim treści do Państwa preferencji, · prowadzenia badań jakości i skuteczności, · statystycznym, · na potrzeby administracji technicznej i zapewnienia bezpieczeństwa danych, · świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, · dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją), · zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych z Serwisu – na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), · w celu wypełnienia wymogów prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (art.6 ust. 1 lit. c RODO), · w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym szczególnie archiwizacji danych, obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Administrator Danych Osobowych dba szczególnie o ochronę danych osobowych m.in. poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, proceduralnych i technologicznych, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 1. poprzez zbieranie danych dobrowolnie wprowadzonych i podanych przez Użytkowników np. w formularzach informacyjnych, a podane w formularzu dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”, zgodnie z polityką plików cookies Serwisu. Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W Serwisie mogą pojawiać się odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe mogą działać niezależnie od tego Serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. Informujemy nadto, że Administrator Danych Osobowych przechowuje dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej polityki i wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych, podanych przez Użytkownika danych, w zakresie wskazanym powyżej, na zasadach i w okresie określonym powyżej, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i aktami prawa wspólnotowego. Administrator Danych Osobowych ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania.